RODO

Klauzula informacyjna: dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest OrtoDentic Iga Nowak ul. Plac Tadeusza Kościuszki 8, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki tel. 512 330 105 kontakt@klinikanowak.pl

Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi będą przetwarzane w celu: realizacji opieki medycznej, archiwizacji dokumentacji medycznej, utrzymania ciągłości leczenia, zlecenia badań diagnostycznych i kontrolnych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa( Urząd Skarbowy, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie działalności przychodni i podpisano z nimi umowy powierzenia danych;

Pani/Pana dokumentacja medyczna nie będzie udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami
prawa. Dokumentacja medyczna udostępniania jest również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa: wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Podstawy prawne:

 • Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada
  2008r. (Dz U. z 2009r., nr52, poz. 417);
 • Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015r.,
  poz.618 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i
  zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z
  2010r., nr 252, poz. 1697).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

W przypadku gdy dane osobowe będą zbierane od osoby innej niż dane osoby której dotyczą( czyli np.: osoby upoważnione, członkowie rodzin, osoby do kontaktu) przez Administratora Danych zgoda powinna być pobrana przy najbliższym kontakcie.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych
dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.